Produksjonsområder

Oppdatert: 20.07.2017

Mer informasjon om produksjonsområdene vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

Regler for nytt oppdrettssystem (per 07.07.2017)

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte fredag 7. juli endringer i regelverket som skal implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.

For å sikre fleksibiliteten i produksjonsområdeordningen er det nå tillatt med (en begrenset) flytting av en eller flere tillatelser inn i et tilgrensende produksjonsområde. Ved slik flytting vil innehaver av tillatelsen kunne benytte regelen i akvakulturdriftsforskriften § 48 og få felles biomassetak mellom to tilgrensende produksjonsområder.

Dette innebærer endringer i akvakulturdriftsforskriften § 48. For øvrig er det fastsatt endringer i produksjonsområdeforskriften §§ 7 og 12.

Du kan se forskriftsendringene og lese mer på Nærings- og fiskeridepartementet sine nettsider.

Plassering i produksjonsområder - bruk av elektronisk skjema

1. Det fremgår av akvakulturdriftsforskriften § 48a annet ledd: 

Biomassetaket omfatter tillatt biomasse etter alle tillatelser av samme type og samme art tilhørende søker innenfor to av Fiskeridirektoratets regioner som grenser til hverandre.

Videre fremgår det av akvakulturdriftsforskriften § 48b annet ledd:

Biomassetaket omfatter tillatt biomasse etter alle tillatelser av samme type, samme formål og samme art tilhørende søker innenfor inntil tre produksjonsområder som grenser til hverandre. Fiskeridirektoratet kan for å opprettholde det geografiske omfanget av et tidligere innvilget interregionalt biomassetak, innvilge et felles biomassetak som omfatter inntil fire produksjonsområder. Det kan stilles vilkår som begrenser mulighetene til å utvide et slikt biomassetak i omfang.

«Alle tillatelser» skal forstås dit hen at man for alle tillatelser som er hjemmehørende i et produksjonsområde, må velge samme tilgrensende område. Har man for eksempel tre tillatelser i område 8, og velger område 9 som tilgrensende område for en av tillatelsene, vil man måtte gjøre det samme for de resterende tillatelsene i område 8. 

2. Lokaliteter i annet produksjonsområde enn der tillatelsen er hjemmehørende

I høringsnotatet av 19.5.17 ble det i pkt 2.2 problematisert hvorvidt enkelte aktører i det nye systemet ikke vil være i stand til å «fylle opp» lokalitetene med tillatelses-MTB dersom en eller flere tillatelser flyttes til et tilgrensende produksjonsområde jfr. produksjonsområdeforskriftens § 7. 

Vi vil for ordens skyld presisere at selv om forholdet mellom en aktørs tillatelsesbiomasse og den biomasse lokaliteten(e) er klarert for endres som følge av flytting, så kan likevel lokalitetsbiomassen være større enn antall tillatelser tilsier – dog begrenset oppad til det antall tillatelser som innehaveren kan få felles biomassetak for. 

Fristen for å melde i hvilket produksjonsområde en tillatelse skal plasseres, er 15.08.2017.

Dette står i produksjonsområdeforskriften § 5, første ledd (lovdata.no)

De 13 produksjonsområdene

Fra og med 15. oktober 2017 opprettes følgende geografisk avgrensede områder til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret:

 • Område 1: Svenskegrensen til Jæren
 • Område 2: Ryfylke
 • Område 3: Karmøy til Sotra
 • Område 4: Nordhordland til Stadt
 • Område 5: Stadt til Hustadvika
 • Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag
 • Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal
 • Område 8: Helgeland til Bodø
 • Område 9: Vestfjorden og Vesterålen
 • Område 10: Andøya til Senja
 • Område 11: Kvaløya til Loppa
 • Område 12: Vest-Finnmark
 • Område 13: Øst-Finnmark

Nye produksjonsområder i kart

Med det nye vekstsystemet blir landet delt inn i 13 produksjonsområder. Det mange kjenner som trafikklyssystemet trer altså i kraft 1. oktober 2017, og det er planlagt at den første kapasitetsjusteringen vil skje i løpet av året.

Under ser du et kartutsnitt med de nye produksjonsområdene. Klikk på lenken "Fullversjon" nede til høyre i kartet, og du kommer inn i Fiskeridirektoratets kartverktøy der du kan velge ut de områdene du vil vite mer om.