Oversikt over søknader om utviklingstillatelser

Oppdatert: 18.07.2017

Søknader til behandling

Nr.

Søker

Innkommet dato

Omsøkt størrelse

Konsept

Fylke

1

Atlantis Subsea Farming AS

29.01.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Nedsenkbare oppdrettsanlegg

Trøndelag

2

Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA 

18.03.2016

15 tillatelser (11 700 tonn)

Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål

Troms/Finnmark

3

Marine Harvest Norway AS

15.04.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

"Marine Donut" heldekkende, lukkede enheter

Nordland

4

Lerøy Seafood Group AS

18.04.2016

9 tillatelser (7020 tonn)

"Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanlegg

Hordaland/Sør-Trøndel./
Troms

5

Stadion Laks SUS

26.04.2016

15 tillatelser (11 700 tonn)

"Stadionbassenget" - lukket flytende basseng

Sogn og Fjordane/
Møre og Romsd.

6

Marine Harvest Norway AS

01.06.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Oppdrett i lukkede enheter i bulkskip

Sogn og Fjordane

7

Eide Fjordbruk AS

01.07.2016

3 tillatelser (2340 tonn)

"Salmo Zero" - lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann

Hordaland/Sogn og Fjordane

8

Aquafarm Utvikling AS

01.07.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Integrerte semi-lukkede oppdrettsanlegg med GPR-merd

Hordaland/Trøndelag

9

Ballangen Sjøfarm AS

04.07.2016

4 tillatelser (3120 tonn)

Behandlingsenhet med ferskvann i merd

Nordland

10

Cermaq Norway AS

19.07.2016

10 tillatelser (7800 tonn)

Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse

Nordland

11

SFD Innovation AS

15.08.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Teknologi som forebygger lusepåslag og rømming ("Seafarm Pulse Guard")

Rogaland

12

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

24.08.2016

4 tillatelser (3120 tonn)

"Fish Farm Watch" - operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform

Nordland

13

Lovundlaks AS

16.09.2016

3 tillatelser (2340 tonn)

"Akula" - nedsenket produksjon av laks

Nordland

14

Oxyvision/Aakvik Holding

26.09.2016

5 tillatelser (3900 tonn)

"Salmoguard" - totalkonsept med barrierer som beskyttelse mot lus, redusert rømmingsrisiko m.v.

Møre og Romsdal

15

Nekst AS

07.10.2016

16 tillatelser(12 480 tonn)

"Havliljen"-"Havplattform" - nedsenkbart anlegg

Sogn og Fjordane

16

Aqua Viva AS

19.10.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Duo-ring, semi-lukket anlegg

Hordaland

17

Bolaks Utvikling AS

20.10.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

"Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slam

Hordaland

18

Pure Atlantic AS

21.10.2016

46 tillatelser (35 100 tonn)

Laks i skip - NØS>12 mil

Rogaland

19

Grieg Seafood Rogaland AS

11.11.2016

10 tillatelser (7800 tonn)

Blue Farm, strekkforankret betongmerd

Rogaland

20

Aqua Star Invest AS

11.11.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Flytteteknologi, hevertprinsipp

Hordaland

21

Ocean Aquafarms AS

30.11.2016

13 tillatelser (10 140 tonn)

"Hex Box" offshore arbeidsplattform

Rogaland

22

Osland Havbruk AS

18.12.2016

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Bunnsolid" betongkontruksjon på bunnen

Sogn og Fjordane

23

Hydra Salmon Company AS

08.01.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Oppdrett i lukkede produksjonstanker

Sør-Trøndelag

24

Grimstad Holding AS

19.01.2017

7 tillatelser (5460 tonn)

"Akvarium" bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg

Troms

25

Eco Fjord Farming AS

30.01.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Oasen" delvis lukket anlegg m/storskala planktonfiltre

Nordland

26

Myre Havbruk AS

02.02.2017

5 tillatelser (3900 tonn)

"FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjon

Nordland

27

Biofish Holding AS

24.02.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Biomerden" semilukket anlegg med lus- og rømmingsfritt

Hordaland

28

Mariculture AS

03.03.2017

16 tillatelser (12 480 tonn)

"Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent hav

ikke oppgitt

29

Albatros Technology B.V.

20.03.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Nereus" flytende RAS-anlegg

Hordaland/Rogaland

30

Lerøy Seafood Group ASA

23.03.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

"Fjord Farm" komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslag

Hordaland

31

Viewpoint Seafarm/Nova Sea

03.04.2017

20 tillatelser (15 600 tonn)

Modulært havanlegg

Nordland

32

Havkar AS

21.04.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Aqua Terminal - kompakte drifts- og håndteringsløsninger

Hordaland

33

Arctic Seafood Group AS

27.04.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

2delt påvekstanlegg i sjø

Nordland

34

Arnøy Laks AS

02.05.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Aquashield" - akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer

Troms

35

Northern Lights Salmon AS

12.05.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"OptiFarm" semilukket med bruk av filtrert vann, barrierduk og transportløsninger

Troms

36

Erko Seafood AS

18.05.2017

16 tillatelser  (12 480 tonn)

"North Sea Fishfarm" Bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for havoppdrett

Nordsjøen

37

Salaks AS

14.07.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Fjordmax" semilukket integrert oppdrettsplattform

Troms

38

Fishglobe AS

10.08.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"FishGLOBE" - lukket merdteknologi

Rogaland

39

Eidsfjord Sjøfarm AS

15.08.2017

17 tillatelser (13 260 tonn)

"Eidsfjord Giant" lukket anlegg med behandlingsanlegg

Nordland

Tilsagn om utviklingstillatelser

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Avgrensning

Konsept

Fylke

1

Ocean Farming AS (SalMar)

26.02.2016 

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Havmerd" basert på offshoreteknologi

Sør-Trøndelag

2

Nordlaks Oppdrett AS

22.12.2016

10 tillatelser (7800 tonn)

"Havfarm" for havbasert oppdrett

Nordland

3

MNH Produksjon AS

28.04.2017

4 tillatelser  (3120 tonn)

"Aquatraz"  - semi-lukket merd

Nord-Trøndelag

4

AkvaDesign AS

01.06.2017

1 tillatelse (780 tonn)

Lukket merdteknologi

Nordland

5

Marine Harvest Norway AS

01.06.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Egget" - lukket merdteknologi

Hordaland/Sogn og Fjordane

Avslag på søknad om utviklingstillatelser

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Omsøkt størrelse

Konsept

Fylke

1

Måsøval Fiskeoppdrett AS

15.04.2016

3 tillatelser (2340 tonn)

"Helixir" avlusningsflåte

Sør-Trøndelag

2

Gigante Offshore AS

30.06.2016

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Supertankmerd" - rørkonstruksjon fortøyd på svai

Nordland

3

Gifas Marine AS

30.06.2016

4 tillatelser (3120 tonn)

"SubFishcage" - nedsenkbar stormerd

Nordland

4

Blom Fiskeoppdrett AS

22.12.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

Teknologi for oppsamling av slam

Hordaland

5

Lerow AS

22.12.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

"MARKOB" - semioffshore messingnettmerd med fartøybaserte servicetjenester

Nordland/Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal

6

Norsk Marin Fisk AS og Stjernefarm SUS

24.02.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"AkvaHub" - behandling mot lus og AGD med ferskvann i lukket tank

Sogn og Fjordane

7

Eide Fjordbruk AS

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Åpen dataplattform og tilhørende systemer

Hordaland/Sogn og Fjordane

8

Marine Harvest Norway AS

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"Beck-cage" - offshore nedsenkbare bur

Sør-Trøndelag

9

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

10.03.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Steelline" - lukket produksjonsenhet i syrefast stål

Hordaland

10

Folla Alger AS

28.04.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Integrerte laks- og taredyrkingsanlegg

Nordland

11

Norsk Sjømat Oppdrett AS

28.04.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"EnviroFjord" - Lakselusbehandling ved bruk av damp/varmluft ("Whooshh-systemet")

Møre og Romsdal

12

Pure Farming AS (WFF)

05.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn) evt. 3 tillatelser (2340 tonn)

Energinøytral flåteløsning med totalkontroll på lus

Møre og Romsdal

13

Steinvik Fiskefarm AS

05.05.2017

8 tillatelser (6240 tonn)

Flytende lukket oppdrettsanlegg

Sogn og Fjordane

14

Bremnes Seashore AS

26.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Totalkonsept for havbruk på eksponerte lokaliteter, inkl. bruk av tubenot

Rogaland

15

Engesund Fiskeoppdrett AS

26.05.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Flytande lukka tilvekstanlegg (betong) i sjø

Hordaland

16

Aqualine AS

21.06.2017

10 tillatelser (7800 tonn)

"Aqualine Subsea System"  - nedsenket industriell produksjon

Finnmark/Troms/
Midt-Norge

17

Øyfisk AS/Blue Salmon SUS

07.07.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Stålanlegg på svai/lukkede tanker

Nordland

18

SalmoTech AS

12.07.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"SalmoWell" - konsept med bruk av ferskvann og bioskjerm kombinert med ny utfôringsteknologi

Nordland