Skjul søk

J-174-2017: Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-173-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.10.2017

Publisert: 11.10.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet den 10. oktober 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

 § 7 tredje ledd (nytt) skal lyde:

 Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i første ledd når det er nødvendig for kunnskapsinnhenting om fangstsammensetning.

 II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

---------

TO/EW

Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

Vedlegg: