Skjul søk
20.04.2018

Oppstart av fiske innenfor distriktskvoteordningen

Maksimalkvoten for fartøy som deltar i fisket etter torsk innenfor distriktskvoteordningen er satt til 10 tonn per fartøy. Fiskeridirektoratet har fastsatt kvotenivå basert på rådgivning fra sjø- og landsiden i fiskerinæringen. Fisket innenfor ordningen starter 1. mai 2018.

19.04.2018

Økt kontrollinnsats gir resultater

I vinter har Fiskeridirektoratet hatt utvidet kontroll med torskefiskeriene i de nordlige regionene. På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene.

18.04.2018

Kvotar for distriktskvoten klar på fredag

Fredag reknar Fiskeridirektoratet med å ha klart kor store maksimalkvotane blir for fiske på distriktskvoteordninga. Det har meldt seg 825 fartøy innan fristen og direktoratet er no i ferd med å sjekke statusen til desse.

10.04.2018

To krillkonsesjoner lyses ut

Fiskeridirektoratet lyser nå ut to nye konsesjoner for fisket etter krill i Antarktis. Søknader må sendes Fiskeridirektoratet innen 15. juni.

23.03.2018

Leppefiskreguleringen for 2018 er klar

Fisket etter leppefisk i 2018 blir inndelt i en lukket gruppe og en åpen gruppe. Fisket blir regulert med fartøykvoter for lukket gruppe og med maksimalkvoter for fartøyer som deltar i åpen gruppe.